subject
History, 29.06.2021 15:20 hpugh2019

Gawin 1.3Pagsunod-sunorin ang mga mahahalagang pangyayari sa binasang akda. I-type ang A-J ayon sa pagkakasunod-sunod nito. (PAALALA: MALAKING TITIK O LETRA ANG ITA-TYPE NA SAGOT at HUWAG MAGLALAGAY NG TULDOK PAGKATAPOS NITO) 1. Naghimutok ang nakataling si Florante na inuusig ng masamang kapalaran.
2. Habang naglalakad ang moro sa gubat narinig niya ang tinig ni Florante at dali-dali niya itong tinunton.

ansver
Answers: 3

Other questions on the subject: History

image
History, 21.06.2019 17:00, babygirlqueen5588
Which statements correctly identify a condition that must exist for a culture to be considered a civilization
Answers: 1
image
History, 22.06.2019 01:30, caggh345
Brainliestttme : describe the following event: increase in islamic extremism in the middle east
Answers: 1
image
History, 22.06.2019 02:30, edjiejwi
Who was william johnson? a. a revolutionary war veteran b. was the most prominent free black in mississippi c. a field slave d. inventor of the cotton gin
Answers: 2
image
History, 22.06.2019 03:40, shadowgirl1213
Which statement explains why eli’s wiesel most likely wrote all rivers run to sea as a memoir?
Answers: 1
You know the right answer?
Gawin 1.3Pagsunod-sunorin ang mga mahahalagang pangyayari sa binasang akda. I-type ang A-J ayon sa p...

Questions in other subjects:

Questions on the website: 13830629